Sách Kinh của Chuỗi Mân Côi.

Sách Kinh của Chuỗi Mân Côi, gồm có ba phần :

- Kinh nguyện cho mỗi tôi thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm và thứ bẩy.

- Kinh nguyện của ngày thứ sáu.

- Kinh nguyện của ngày Chúa Nhật.

- Những bài Thánh Ca quen thuộc.

Những tập sách này được mở ra ở Navigation(nếu máy sử dụng tiếng anh)/ Paginanavigatie(máy tiếng hòalan) dưới đây